AVÍS LEGAL

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web de l’esplai El Drop és el Col·legi La Salle Congrés amb domicili a Barcelona, C/ Cardenal Tedeschini n. 50, amb CIF: R0800055F.

Correus electrònics de contacte: lasallecongres@lasalle.cat i esplaieldrop@gmail.com

2.- DRET D’INFORMACIÓ

Donant compliment al que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) us informem que les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran, tal com ens les cediu, a un fitxer de nom BDGALSC inscrit en el Registre de Fitxers Privats de l’Agència Espanyola de Protecció de dades. El responsable del fitxer és el col·legi La Salle Congrés.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

Us recordem que teniu dret a consultar, accedir, excloure, cancel·lar, rectificar i oposar-vos a que les vostres dades es tractin en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPD i en la LSSI. Per exercitar aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Barcelona, C/ Cardenal Tedeschini n. 50, o enviar un correu electrònic a l’adreça esplaieldrop@gmail.com o lasallecongres@lasalle.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

3 .- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem els botons ‘ACCEPTAR’ o ‘ENVIAR’ que es troben en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades nomenada, i el col·legi La Salle Congrés garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

4 .- SEGURETAT

El fitxer està dotat del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i en normativa que la desenvolupa.

5.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari.

L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

5.1 .- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.

g. En general, el respecte a la legalitat vigent.

5.2 .- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el col·legi La Salle Congrés ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

a. Provocar danys als sistemes físics i lògics del col·legi La Salle Congrés dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El col·legi La Salle Congrés es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el col·legi La Salle Congrés no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El col·legi La Salle Congrés és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de La Salle Congrés.

7 .- RESPONSABILITAT

El col·legi La Salle Congrés no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del col·legi La Salle Congrés a través d’enllaços. El col·legi La Salle Congrés es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

8 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El col·legi La Salle Congrés pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

9 .- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el col·legi La Salle Congrés i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.